ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن به قرآن ناطق

  از ویکی‌نور
  ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن به قرآن ناطق
  ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن به قرآن ناطق
  پدیدآورانبی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (نویسنده)
  ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1376 ش
  چاپ1
  شابک964-430-539-6
  موضوعتفاسیر شیعه - قرن ۱۴ قرآن - ترجمه‌‏ها - تاریخ
  زبانفارسی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏65‎‏ ‎‏/‎‏ب‎‏9‎‏ت‎‏4‎‏ ‎‏1376
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ترجمه آوایی، تفسیر پیوسته و تأویل قرآن به قرآن ناطق نوشته عبدالكريم بى‌آزار شيرازى دكتراى علوم قرآن و حديث و صاحب آثارى چون: دورۀ تفسير كاشف، دورۀ قرآن ناطق، دورۀ قرآن و طبيعت، دورۀ خدا و اختراعات

  از ديدگاه علم و قرآن، ميثاق در قرآن و غيره مى‌باشد.تاكنون سه مجلد از اين تفسير با نام قرآن ناطق آماده شده و جلد اول آن در سه قسمت ذيل در برنامه گنجانده شده است:قسمت اول، دربارۀ تاريخ و مبانى علمى ترجمۀ قرآن به بحث و بررسى مى‌پردازد.

  در اين بخش ابتدا دربارۀ تعريف و جايگاه ترجمه مطالبى بيان شده و سپس به بررسى اقوال موافقان و مخالفان ترجمۀ قرآن و ادله هريك پرداخته شده است.در ادامه بحثى فقهى تطبيقى دربارۀ ترجمۀ قرآن و قرائت ترجمه سورۀ حمد در نماز از ديدگاه عالمان شيعه و فقهاى اهل سنت صورت گرفته و سير ترجمه‌هاى قرآن مورد پژوهش قرار گرفته است.انواع ترجمه‌هاى قرآن اعم از ترجمۀ لغوى، تحت اللفظى، حرفى و معنوى، ادبى، آوايى، منظوم، مبانى هنرى سبک قرآن و ترجمۀ آوايى و...در اين قسمت مورد بررسى قرار گرفته است.

  قسمت دوم كتاب دربارۀ روش تفسيرى و مبانى علمى تفسير پيوسته و تأويل قرآن به قرآن ناطق و دستيابى به نطق قرآن؛ با كشف ترابط آيات و شرايط و مقدمات آن مطالبى را بيان داشته است.نویسنده در اين قسمت شرايط و مبانى علمى وفادارترين ترجمه و تفسير به قرآن را از ديدگاه خود بيان مى‌دارد.

  قسمت سوم مربوط به ترجمۀ آوايى و تفسير پيوسته و تأويل سورۀ سبع المثايانى قرآن عظيم يا همان سورۀ مبارکۀ حمد مى‌باشد.نظم و تناسب آيات سورۀ حمد با يكديگر، تأويل و تمثيل مغضوبين و ضالّين و تأويل‌هاى متفاوت سورۀ حمد به سور مختلف قرآنى از جمله مطالبى است كه در اين قسمت بدانها پرداخته شده است.

  ويژگى‌ها

  نویسنده خود براى اين تفسير ويژگى‌هاى متعددى را برمى‌شمارد كه برخى از آنها عبارتند از:

  ويژگى اول: ترجمه آوايى:سبک، نظم و آهنگ قرآن به همان اندازه حايز اهميت است كه معانى و محتواى آن.مناسبترين ترجمه براى كتاب مقدس به خصوص قرآن مجيد عبارتست از نزدیک ترين معادل زبان مورد ترجمۀ اول از جهت مفهوم و بعد از لحاظ سبک، و اين ترجمه و تفسير، تحولى است از ترجمۀ آزاد و تحت اللفظى به ترجمۀ آهنگين به سبک قرآنى نه شعر و نه نثر بلكه آوايى چنانكه در اين تفسير از بهترين اشعار تفسيرى و عرفانى شعراى نامى استفاده شده است.

  ويژگى دوم.تفسير پيوسته:اين تفسير برآنست كه با كشف محورهاى هر سوره و ارتباط آيات، قرآن را به صورت پيوسته تفسير كند نه به صورت بريد و گسسته از هم.

  ويژگى سوم؛ تفسير قرآن به قرآن: تفسير قرآن ناطق برآنست كه با تفسير پيوسته، آيات مبهم را در پرتو نور سوره، تفسير و آشكار سازد تا هر سوره خود آياتش را بر ما روشن كند.البته اين غير از تفسير قرآن به قرآن علامه طباطبائى است كه آيات را با آيات مشابه آن در سوره‌هاى ديگر تفسير كرده است.

  ويژگى چهارم؛ تأويل قرآن به قرآن:نویسنده به جاى تعطيل آيات متشابه و يا تأويل به رأى، تأويل آيات متشابه را از خود كتاب اللّه جسته و با بازگرداندن متشابهات به محكمات به كشف تأويل آيات الهى در خلال آيات قرآنى مى‌پردازد.

  ويژگى پنجم، از قرآن صامت به قرآن ناطق:با كشف محورهاى ارتباط آيات و بازگرداندن آيات متشابهات به آيات محكمات، قرآن با ما سخن مى‌گويد.

  ويژگى ششم، از فقه زمان و مكان به شريعت قرآن:اين تفسير بازگشتى است از فقه محدود به زمان و مكان به سرچشمۀ نامحدود شريعت قرآن

  ويژگى هفتم؛ اصول و قواعد شريعت قرآن:در اين تفسير توجه فراوانى به اصول و قواعد شرعى به عمل آمده كه مى‌توان با آنها بسيارى از فروعات را در هرزمان و مكان به دست آورد؛ بى‌آنكه نيازمند قوانين بشرى باشيم.

  ساختار

  كتاب بعد از پيشگفتار در 3 قسمت ذيل كه هركدام خود داراى بخشها و فصول مختلفى است تنظيم يافته است:

  قسمت اول: تاريخ و مبناى علمى ترجمۀ قرآن، كه داراى يك مدخل با عنوان: مفهوم، تعريف و جايگاه ترجمه و 5 بخش ذيل مى‌باشد:

  بخش اول:بررسى اقوال موافقان و مخالفان ترجمه قرآن

  بخش دوم:بحث فقهى مقارن (تطبيقى) دربارۀ ترجمۀ قرآن و قرائت ترجمۀ سورۀ حمددر نماز.

  بخش سوم:سير ترجمه‌هاى قرآن در جهان و پيروزى قرآن بر مترجمان مبارزه‌كننده با آن.

  بخش چهارم:انواع ترجمه‌هاى قرآن.

  بخش پنجم: مبانى هنرى سبک قرآن و ترجمۀ آوايى

  قسمت دوم: ترجمه و تفسير، داراى بخشهاى سه‌گانۀ ذيل مى‌باشد:

  بخش اول:شرايط و مقدمات ترجمه و تفسير

  بخش دوم: مبانى علمى ترجمه و تفسير پيوستۀ قرآن

  بخش سوم:روش تفسيرى

  قسمت سوم: ترجمۀ آوايى و تفسير پيوستۀ سورۀ حمد اين قسمت داراى دو بخش ذيل مى‌باشد: بخش اول: ترجمه آوايى و تفسير پيوستۀ سورۀ حمد.

  بخش دوم: تأويل سبع المثانیبه قرآن عظيم

  در پايان فهرست منابع و مآخذ، فهرست اعلام يا كسان، فهرست اماكن يا جايها و فهرست و تعداد ترجمه‌هاى قرآن به هرزبان، به كتاب افزوده شده است.

  نسخه‌شناسى

  جلد اول اين اثر در قطع وزيرى با جلد شوميز در 615 صفحه براى اولين‌بار در سال 1376 شمسى از سوى دفتر نشر فرهنگ اسلامى منتشر شده است.

  منابع مقاله

  1. بهاء‌الدين خرمشاهى، دانشنامه قرآن، ج دوم، ص1704-1706
  2. مقدمه نویسنده.

  وابسته‌ها