تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴ ‏۲۲:۲۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۲۲:۱۷  الجامع الكبير‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۲۴ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۱۷ (کنونی | قبلی) +۲۰۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۱۶ (کنونی | قبلی) +۳۲۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۱۲  تیمی، یحیی بن سلام تفاوتتاریخچه −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     ‏۲۲:۱۲  (سیاههٔ انتقال) [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۱۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها صفحهٔ التصاريف: تفسير القرآن مما إشتبهت أسماؤه و تصرفت معانيه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه و تصرفت معانيه منتقل کرد ‏
     
‏۲۲:۱۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها صفحهٔ التصاريف؛ تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه و تصرفت معانيه را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به التصاريف: تفسير القرآن مما إشتبهت أسماؤه و تصرفت معانيه منتقل کرد ‏
     ‏۲۲:۱۰  التصاريف؛ تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه و تصرفت معانيه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۵۷۵ [Hbaghizadeh‏ (۳×)]
     
‏۲۲:۱۰ (کنونی | قبلی) +۱۹۸ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۰۶ (کنونی | قبلی) +۳۷۵ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۲:۰۰ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مقدمه نويس' به 'مقدمه‌نويس')
نو    ‏۲۲:۰۵  ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدى مروزى بلخى تفاوتتاریخچه +۵۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به مقاتل بن سلیمان) برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
 جز   ‏۲۲:۰۰  الزهرة تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مقدمه نويس' به 'مقدمه‌نويس')
 جز   ‏۲۲:۰۰  معنی حدیث الغدیر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مقدمه نويس' به 'مقدمه‌نويس') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     ‏۲۱:۵۹  التذكرة في أنساب المطهرة‏‏ ۱۲ تغییر تاریخچه +۶۶۳ [Hbaghizadeh‏ (۱۲×)]
     
‏۲۱:۵۹ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۵۷ (کنونی | قبلی) −۱۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۵۵ (کنونی | قبلی) +۶۹۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۲۱:۴۹ (کنونی | قبلی) −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   
‏۲۱:۴۸ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   
‏۲۱:۴۷ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'کـ' به 'ک')
 جز   
‏۲۱:۴۶ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'طـ' به 'ط')
 جز   
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز   
‏۲۱:۴۴ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی')
 جز   
‏۲۱:۴۴ (کنونی | قبلی) −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'حـ' به 'ح')
 جز   
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م')
 جز   
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'عـ' به 'ع')
     ‏۲۱:۵۹  رجایی، سید مهدی تفاوتتاریخچه +۵۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
 جز   ‏۲۱:۴۹  بدايع الأخبار (وقايع بهبهان در زمان حمله محمود افغان)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه −۵۲ [Hbaghizadeh‏ (۷×)]
 جز   
‏۲۱:۴۹ (کنونی | قبلی) −۱۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب')
 جز   
‏۲۱:۴۸ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   
‏۲۱:۴۷ (کنونی | قبلی) −۸ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'کـ' به 'ک')
 جز   
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) −۸ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'شـ' به 'ش')
 جز   
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز   
‏۲۱:۴۴ (کنونی | قبلی) −۶ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی')
 جز   
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۱۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م')
 جز   ‏۲۱:۴۹  الجزء فيه الأول مما رواه الأكابر عن الأصاغر من المحدثين من الأفراد تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب')
 جز   ‏۲۱:۴۹  چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظر و تنبیه الخاطر)‏‏ ۸ تغییر تاریخچه −۲۲ [Hbaghizadeh‏ (۸×)]
 جز   
‏۲۱:۴۹ (کنونی | قبلی) −۶ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'بـ' به 'ب')
 جز   
‏۲۱:۴۸ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   
‏۲۱:۴۷ (کنونی | قبلی) −۴ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'کـ' به 'ک')
 جز   
‏۲۱:۴۷ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'تـ' به 'ت')
 جز   
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   
‏۲۱:۴۴ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'یـ' به 'ی')
 جز   
‏۲۱:۴۴ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'حـ' به 'ح')
 جز   
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م')
 جز   ‏۲۱:۴۸  مجموعه مقالات همایش جغرافیای تاریخی جهان اسلام تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۲۱:۴۸  نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگی پهلوانی: مجموعه مقالات تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۸  العتبات المقدسة في العراق في رحلات الحج و الزیارة الفارسیة تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۸  مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۷  مقالات برهان‌الدین محقق ترمذی تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۲۱:۴۷  فواكة البساتين منتخباتی فلسفی، اعتقادی، روایی در اواخر قاجاریه تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۷  الهمز تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۷  هیئت‌های عزاداری در جامعه ایران تفاوتتاریخچه −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هـ' به 'ه')
 جز   ‏۲۱:۴۵  رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علی بشر المريسي العنيد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۴ [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
 جز   
‏۲۱:۴۵ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'سـ' به 'س')
 جز   
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۲ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مـ' به 'م')