الفكر التربوي الإسلامي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق

  از ویکی‌نور
  ‏الفکر التربوي الإسلامي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق
  الفكر التربوي الإسلامي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق
  پدیدآوراندیالمه، حسناء‏ (نویسنده)
  ناشرالمکتبة العصرية
  مکان نشرصیدا - لبنان
  سال نشر1431 ق یا 2010 م
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الفكر التربوي الإسلامي عند الإمام جعفر بن محمد الصادق، توسط حَسنَاء دَيالمَه، به سال 2010م، در موضوع اخلاق و تربيت اسلامى و به زبان عربى، نگاشته شده است.

  دغدغه نویسنده، براى بيان تفاوت نظام تربيتى اسلام با ساير مكاتب بشرى و ضرورت بازگشت به اين نظام تربيتى در جوامع اسلامى، همچنين علاقه‌مندى وى به تبيين و كشف فكر تربيتى امام صادق(ع)، انگیزه‌هاى نویسنده، براى موضوع تحقيقِ پایان‌نامه‌اش، عنوان شده است و نبود تحقيقاتى از اين دست، بيانگر اهميّت و جايگاه كتاب حاضر مى‌باشد.

  ساختار

  كتاب در دو مقدمه، فصل مقدماتى، به علاوه پنج فصل و خاتمه تنظيم شده است.

  از آنجايى كه اين كتاب پایان‌نامه نویسنده بوده، لذا نویسنده بر اساس ضوابط پایان‌نامه‌نويسى به شرح و بسط موضوع كتاب، با متنى روان، علمى و مستند پرداخته است.

  گزارش محتوا

  استاد محمد منير سعد‌الدين، در مقدمه‌اش، بيان مى‌كند كه اين كتاب، رساله دكتراى نویسنده مى‌باشد و او كوشش بسيارى در جمع‌آورى مطالب آن نموده است. استاد در ادامه به شرح زندگى و مقام علمى امام صادق(ع) مى‌پردازد.[۱]

  نویسنده در مقدمه‌اى به بيان چهارچوب كلى تحقيقاتش پرداخته و به اهميّت و ضرورت تربيت در زندگى انسان و تأسف از اينكه نظام تربيتى حاكم در بلاد اسلامى، متأثر از تربيت غربى است، اشاره مى‌كند. وى در ادامه امام صادق(ع) را از شخصيت‌هاى اسلامى مى‌داند كه نقش برجسته‌اى در نظام تربيتى اسلام دارد. انگیزه مؤلّف از تأليف اين كتاب در اين موضوع، بيان چالش‌ها و سختى‌ها و روش تحقيقى اين پژوهش نيز از ديگر مسائل مطرح در مقدمه است.[۲]

  فصل مقدماتى: مؤلف، تربيت را اساس رشد فكرى انسان و سخن از تربيت اسلامى را، سخن از خود اسلام مى‌داند؛ زيرا اسلام، راه و روشى الهى براى حيات بشر در دنيا و آخرت است. وى در اين فصل، ابتدا به تعريف لغوى و اصطلاحى تربيت، سپس به مباحث اهميّت و جايگاه تربيت اسلامى و عوامل مؤثر در آن، مانند: وراثت، محيطِ خانواده، مدرسه و جامعه، پرداخته است.

  نویسنده بيان مى‌كند كه مصادر نظام تربيتى اسلام، در ميان قرآن و سنت نبوى است و ويژى‌هایى مانند الهى بودن، شمول تمام جوانب انسان از جسم تا روح، توازن و اعتدال، سلوك عملى، استمرار، آسان و فطرى بودن، عالم‌گیرى و جاودنگى، تربيت اسلامى را از تربيت بشرى متمايز مى‌كند.

  ايشان اشاره دارد: هدف از تربيت اسلامى، رشد انسان در بندگى خداوند است كه با روش‌هایى چون نصيحت و اندرز، ايجاد الگو، بيان داستان، ترغيب و ترساندن، ضرب‌المثل و تربيت عملى، به بار مى‌نشيند.[۳]

  فصل اول، پژهشى درباره شخصيت امام جعفر صادق(ع)، در سه مبحث است:

  مبحث اول، توصيف شاخصه‌هاى بارز عصر حضرت از لحاظ سياسى، دينى و شرايط اجتماعى، علمى و فرهنگى آن روزگار مى‌باشد.

  مبحث دوم، در بررسى زندگانى امام، مقام علمى و نظرات علما درباره ايشان، نشانه‌هاى مدرسه فكرى و شاگردان امام صادق(ع) است. مؤلف در بخش زندگانى امام، به بيان ولادت، والدين، پشتيبانان علمى و فكرى ايشان، مانند امام سجاد و امام باقر(ع)، همچنين بررسى بعضى از صفات و اخلاق امام، مانند: اخلاص، عبادت، سخاوت، حلم، مهمان‌نوازى، تواضع و... مى‌پردازد.

  مبحث سوم، درباره چهارچوب فكر تربيتى، در مكتب امام صادق(ع) و بررسى سه مفهوم الله، هستى و انسان مى‌باشد. نویسنده در رابطه با مفهوم انسان، مباحث طبيعت، فطرت، آزادى و اراده انسان، همچنين اهتمام امام به تربيت جسمى و روحى انسان را مطرح مى‌كند. عوامل مؤثر در تربيت و اهميّت تربيت كودكان در فكر امام صادق(ع) و همچنين راه‌هاى تربيت و تعليم، مانند وعظ، نامه‌نگارى، مناظره، وصيت، دعا و... از ديگر مطالب مطرح در اين مبحث است.[۴]

  فصل دوم در مورد تربيت، بر اساس ساخت عقائد و امور عبادى مى‌باشد.

  نویسنده در مبحث اول به تعريف عقيده و بيان اهميّت آن در اسلام و روش امام، در پايه‌گذارى عقيده اسلامى پرداخته است. وى بيان مى‌دارد كه شناخت خداوند با دلائل فطرى، حسى و عقلى، تعريف خداوند به اسماء و صفاتش، ايمان به فرشتگان و كتاب‌هاى آسمانى، معرفت به انبياى الهى و اسوه قرار دادن پيامبر، شناخت قيامت و ايمان به مقدرات الهى، روش امام براى ساخت عقيده‌اى صحيح و به‌دور از انحراف مى‌باشد.

  در مبحث دوم به تعريف مفهوم عبادت و اهميّت آن و کیفیت آموزش فقه عبادات، پرداخته شده است. همچنين در اين بحث، تربيت روح از طريق مظاهر عبادت، چون تقويت اتصال به خداوند از طريق نماز، تطهير نفس و مال به‌وسيله زكات، كمال عبوديت به‌واسطه حج، كنترل شهوات توسط روزه، آموزش درونى و عميق به‌وسيله تلاوت قرآن و اظهار نياز به خدا از طريق دعا، توضيح داده شده است.[۵]

  فصل سوم: در اين فصل، رويكرد امام در تربيت علمى و عقلى شاگردانش، در دو مبحث مطرح شده است.

  در مبحث اول، مؤلّف، اهميت علم، تأكيد امام بر طلب آن و ويژگى‌هاى مدرسه علمى امام را بررسى مى‌كند. وى صفات معلم را از منظر امام، اخلاص، عمل به علم، نشر علم، ترك فتوى دادن بدون علم و عدم فخرفروشى به علم، معرفى مى‌كند.

  همچنين در بيان صفات متعلم از نظر امام، به اخلاص، بردبارى، تواضع، تعظيم عالم، طلب علم با كوشش، پشتكار و سؤال كردن و كتابت دروس اشاره شده است. مؤلف، بارزترين روش‌هاى تعليمى امام را فراهم كردن وسايل آموزشى، تشويق دانش‌آموزان، مثال زدن، تنظيم و تقسيم معلومات، روش سؤال و جواب، تعليم عملى، تمرين و ارزيابى كردن، دانسته است.

  مبحث دوم، درباره جايگاه و پيوند عقل با دين و اخلاق، از نظر امام است. از نظر مؤلف، آموزش و تمرين عقل براى آزادى در تفكر و دورى از جمود و تقليد، برانگیختن عقل، توجه به حكمت هستى و سنن الهى، روش‌هاى امام براى رشد عقل و تفكر منطقى و علمى بوده است.[۶]

  فصل چهارم، درباره بارزترين روش امام در تربيت اخلاقى و اجتماعى است كه مبحث اول آن شامل مباحث سلوك فردى انسان صالح و ماهيت اخلاق و جايگاه آن در افكار تربيتى امام مى‌باشد. همچنين ايجاد حالت حب و اقبال به فضائل اخلاقى و تقويت اراده فردى، از اصول و مبادى تربيت اخلاقى امام شمرده شده است.

  نویسنده، در مبحث دوم به جهت‌گیرى‌هاى امام در تربيت اخلاقى و کیفیت رشد شعور، به‌وسيله مسئولیت فرد، نسبت به خانواده، نزدیک ان، زيردستان و... پرداخته و به مهم‌ترين مبادى تربيتى امام در ايجاد سلوك اجتماعى مناسب، براى انسان صالح، مثل برادرى، هميارى، راست‌گويى، امانت‌دارى و اصلاح اجتماعى اشاره نموده است.[۷]

  فصل پنجم، درباره تربيت اقتصادى و شغلى است كه در دو مبحث آمده:

  مبحث اول، در بيان مفهوم اقتصاد، اهميّت آن و روش‌هاى تربيت اقتصادى نزد امام، در دو محور نظرى و عملى مى‌باشد.

  در مبحث دوم، اهميّت شغل و حرفه‌هایى مانند كشاورزى، دامدارى، صناعت و تجارت، از منظر امام و قوانين و اخلاقيات كارى بررسى شده است.[۸]

  مؤلف، در خاتمه كتاب، به بررسى ساير خصائص تربيتى امام صادق(ع)، مانند: تربيت عمومى و خصوصى؛ توجه به ابعاد نظرى، وجدانى و عملى تربيت، تربيت انسان صالح و مصلح و... پرداخته است.[۹]

  وضعيت كتاب

  اين كتاب توسط انتشارات «مكتبة العصرية» لبنان، در سال 1431ق، به چاپ رسيده است و ترجمه، تحقيق و شرح ندارد.

  فهرست آيات، احاديث، اعلام، مصادر و مراجع و محتويات كتاب در پایان آن آمده و پاورقى‌ها مشتمل بر نشانى منابع كتاب مى‌باشد.

  پانويس

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب.

  وابسته‌ها