مثنوی مولوی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مثنوی مولوی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی در شرح مثنوی مولوی، نوشته شیخ آدینه محمد خوارزمی(1131-1216ق)، از ترکان ماوراء النهر و از بزرگان تصوف و عرفان در آن سرزمین بوده و سالها انس وی با مثنوی، در کنار نقص‌ها و کاستی‌های شروح موجود آن زمان به سبب عدم استطاعت شارحین در فهم مراد مولوی، وی را برآن داشته تا رموز و اشارات مثنوی به ویژه ابیاتی را که دیگران به سبب ناتوانی از فهم مقصود مولوی، فراگذاشته بودند، در قالب شرح مختصری به رشته تحریر در آورد.
    • شرح مثنوی (حلبی) تألیف علی‌اصغر حلبی؛ این کتاب در پنج مجلد، شرح مبسوط لغات، اصطلاحات، تعبیرات و بررسی نکات ادبی و عرفانی دفتر اول مثنوی است. نگارنده با بیان مطالب و لطایف قرآنی، حدیثی، ادبی، عرفانی، کلامی و فلسفی با مهارت و استادی به تفسیر و تببین افکار و عبارات مولانا پرداخته و مفاهیم دشوار مثنوی را به فراخور نیاز شرح و توضیح داده است.