رده:مآخذ تصوف، پیوستگی تصوف با ادیان و مذاهب و مکتب‌های فکری و فلسفی