اسماعیلیان (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اسماعیلیان ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:




    • تاریخ اسماعیلیان قهستان از آثار دكتر محمد فاروق فرقانى است كه در آن پيدايش، تحول و تاريخ اسماعيليان قهستان را از ورود اسلام تا سقوط الموت به صورت مستند و تحليلى و با بهره‌گیرى از هر دو روش كتابخانه‌اى و ميدانى تحقيق و بررسى كرده است.












    • تاريخ الاسماعيلية تأليف عارف تامر، از جمله آثار مفصلى است كه تاريخ و عقايد و افكار فرقه اسماعيليه را مورد بررسى قرار داده است. كتاب در چهار جلد به زبان عربى ن ارش شده است.