اندیشه سیاسی امام خمینی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اندیشه سیاسی امام خمینی، عنوانی برای هر یک از کتاب‌های ذیل است:

    • اندیشه سیاسی امام خمینی، پرتوى از اندیشه‌هاى سیاسى رهبر بزرگ انقلاب اسلامى است که توسط محمدحسین جمشیدى گردآورى شده است. در این اثر، ضمن پرهیز از نگرش‌هاى تک‌بعدى یا داراى گرایش خاص یا تفسیر کلام به کلام، در پى ارائه تصویرى کلى، همه‌جانبه و بنیادین، هرچند مختصر از آرا و دیدگاه‌هاى سیاسى امام خمینى است؛ تصویرى که دریافت حقیقت اندیشه او را مورد توجه قرار داده، از سوء برداشت‌ها و نگرش‌هاى تک‌بعدى و تک‌گفتارى نیز برى باشد.
    • عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی، اثر مصطفی دلشاد تهرانی (متولد 1334ش)، اندیشه سیاسی امام خمینی به‌عنوان زیباترین اندیشه سیاسی معاصر و منشأ تحوالت اساسی در جهان حاضر، در خور توجه و تأمل بسیار است. امام خمینی همه چیز را برای انسان و تربیت انسان می‌خواست و اندیشه سیاسی امام خمینی بر اساس نظامی بسامان و هدفدار در همین جهت است. یعنی، ریشه‌ها، مبانی، اصول و راهبرد اندیشه سیاسی امام ساختاری است برای سیر انسان و جامعه انسانی به سوی کمال مطلق. ایشان با معیارهای مرسوم و مصطلح سیاسی حرکت نمی کرد. امام تلقی‌ای دیگر از زندگی و سیاست و مبارزه داشت. مردم در اندیشه سیاسی امام نقشی محوری دارند،