نورعلی‌شاه (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    نورعلی‌شاه ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • محمدعلی طبسی (حدود 1160-1212ق)، ملقب به نورعلی‌شاه اول، از مشایخ تصوف در سلاسل نعمت‌اللهی (از جمله سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلی‌شاهی گنابادی) که از سلاسل معروفیه است.


    • جواد نوربخش (1305-1387ش)، ملقب به نورعلیشاه، پیشوای سلسله صوفیان نعمت‌اللهی (شاخه ذوالریاستینی)، استاد روان‌پزشکى دانشگاه تهران