صالحی نجف‌آبادی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    صالحی نجف‌آبادی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: