ترتیب السلوك في طریق اللّٰه تعالی

  از ویکی‌نور
  ترتیب السلوك في طریق اللّٰه تعالی
  ترتیب السلوك في طریق اللّٰه تعالی
  موضوعتصوف و عرفان
  زبانعربی
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ترتیب السلوك في طریق اللّٰه تعالی، نوشته صوفی و عارف مشهور؛ عبدالکریم قشیری (حدود ۳۷۶-۴۶۵ق) در باب عرفان عملی و سیر و سلوک به سوی حضرت حقّ است.

  به گفته مصحح کتاب؛ ابراهیم بسیونی، این اثر تجربه شخصی و شورانگیز یکی از بزرگان اهل سنت و اشاعره و چگونگی رسیدن به حقیقت از راه یاد خدا و تصوف و عرفان عملی را نمایش می‌دهد.[۱] محقق کتاب همدلانه افزوده است که از نخستین سطرهای این کتاب، همه -چه دشمنان چه مدعیان تصوف- می‌خوانند که تأکید بر علم‌آموزی اولین قدم در راه سلوک است و همان گونه که شیخ قشیری می‌گوید مرید باید از استادی مورد وثوق ادب بیاموزد و همچنین محافظت بر شریعت و انجام دادن فرائض و سنن و طهارت نفس و بدن و لباس، شرط اساسی سلوک است و در سرتاسر این اثر سخنی از حلول و اتحاد و تناسخ نیست و بنده، بنده است و خدا، خدا. و هر اندازه که بنده در عبودیتش بالا رود، باز هم خدا در ربوبیتش متعالی است.[۲]

  نویسنده بدون مقدمه وارد بحث اصلی شده و سخنش را با ضرورت ادب‌آموزی از استاد شروع کرده[۳] و آنگاه به مسأله مهمّ ذکر خدا و استمرار و گستره آن پرداخته[۴] و سپس ذکر زبانی و قلبی را مطرح کرده[۵] و در ادامه وارد بحث ذکر جوارح[۶]، حال شُرب و جمع الجمع و... شده است.[۷]
  پانویس

  1. مقدمه محقق، ص9.
  2. مقدمه محقق، ص10.
  3. متن کتاب، ص25- 27.
  4. متن کتاب، ص27- 29.
  5. متن کتاب، ص30- 33.
  6. متن کتاب، ص34.
  7. متن کتاب، ص38- 49.

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب.

  وابسته‌ها