نوری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    نوری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • محمداسماعيل نورى (متولد 1329ش)، نویسنده، محقق، از علمای شهرستان ماهنشان زنجان، استاد مراکز تربیت معلم و دانشگاه