فشارکی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    فشارکی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:    • حسنعلی احمدی فشارکی (1342-1398ش)، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و از مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی.