غضائری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    لقب «غضائرى» يا «ابن غضائرى» چنان كه در قاموس (به نقل اعيان) آمده، منسوب به «غضائر» است، جمع «غضارة».

    غضارة به معناى گِل چسبندۀ سبز و خالص است و در حقيقت نام ظرفى است كه از آن گِل مى‌ساخته و در آن غذا مى‌نهاده‌اند و ممكن است غضائرى يا پدران او به فروش يا ساخت این نوع ظرف اشتغال داشته‌اند كه چنين لقبى برای آنان معروف شده است.

    غضائری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: