علل الشرایع (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    علل الشرایع ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • علل الشرایع به زبان عربى، تأليف شيخ صدوق، ابوجعفر، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى (305 - 381ق)، از چهره‌هاى برجسته فقها و روات شيعه در قرن چهارم هجرى است.