صدوق (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اشاره به یکی از دو شخصیت زیر دارد: