صدر (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    صدر ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • سيد حسن صدر (1272ق ـ 1354ق)، مشهور به محدث كاظمينى، فقيه، اصولى، مفسر، رجالی، محدث، از مراجع تقليد شيعه، از مشهورترین کتاب‌های ایشان کتاب تأسيس الشیعه می‌باشد.