صاحب ریاض (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    صاحب ریاض ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: