سرخسی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    سرخسی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: