رسائل و فتاوى في ذم إبن عربي الصوفي

  از ویکی‌نور
  رسائل و فتاوى في ذم إبن عربي الصوفي
  رسائل و فتاوى في ذم إبن عربي الصوفي
  پدیدآوراندویش، موسی بن سلیمان (گردآورنده)
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر1410ق.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره

  رسائل و فتاوی فی ذم ابن عربی الصوفی به گردآوری و تحقیق موسی بن سلیمان دویس(معاصر) است. این اثر در موضوع تصوف و عرفان است.

  ساختار این کتاب که در نقد ابن عربی و اندیشه‌های عرفانی وی درآمده است. [۱] بر اساس چند اثر خطی است که در نقد و رد اندیشه‌های ابن عربی تدوین‌یافته‌اند و نویسنده آن‌ها را گردآوری و تحقیق کرده است. وی رساله‌های یادشده را در دو بخش رساله‌های کم‌حجم و مختصر و سپس رساله‌های پرحجم تقسیم‌بندی کرده است. او بخش نخست از رسائل که مشتمل بر پنج رساله است به‌صورت مجموعه رسائل در کتاب ذکر کرده است و بخش دوم از آن‌ها را نیز به‌صورت جداگانه آورده است. [۲]

  نخستین رساله که نویسنده در این اثر در رد ابن عربی آورده متعلق به ابن تیمیه است و محتوای آن رد دعوای ایمان فرعون توسط ابن عربی است. [۳] فتاوی سعودی دومین رساله از این مجموعه رسائل است برخی اندیشه‌های ابن عربی را مطرح کرده وآن را کفرآمیز معرفی نموده است. [۴]

  رساله سوم در رد بر قائلین به ایمان فرعون است که توسط بدران الخلیلی نگاشته شده است و با استدلال به قرآن اندیشه ابن عربی را در این خصوص به‌نقد کشیده است. [۵]

  رساله چهارم شرح سید عارف بر ابن کمال در مدح ابن عربی است که در رد بر ابن کمال و برخی از اندیشه‌های ابن عربی است. [۶]

  آخرین رساله که در این مجموعه رسائل آمده است اختصاص به فتاوایی پیرامون فصوص الحکم ابن عربی است که متعلق به سعدی افندی است. [۷]


  پانویس

  1. مقدمه محقق، ص5
  2. رک: همان، ص8
  3. رک: همان، ص 10
  4. رک: همان، ص 11
  5. رک: همان، ص، 13-14
  6. رک: همان، ص 14
  7. رک: همان، ص 14-16

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن.

  وابسته‌ها