ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار: آداب معاشرت

  از ویکی‌نور
  ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار: آداب معاشرت
  ترجمه جلد شانزدهم بحار الأنوار: آداب معاشرت
  پدیدآورانمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (نویسنده)

  بهشتی، محمد (مصحح)

  کمره‎‌ای، محمدباقر (مترجم)
  ناشراسلامىه
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1386 ش
  چاپ2
  زبانفارسی
  تعداد جلد2
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  آداب معاشرت اثر آیت‌الله حاج محمدباقركمره‌اى، ترجمه جلد شانزدهم بحارالانوار به زبان فارسى در 27 آبان سال 1361‌ش می‌باشد كه توسط آقاى محمد بهشتى تصحيح شده است. جلد شانزدهم از مجموعه بيست و پنج جلدى كتاب بحار، كه مطابق جلد 71 الى73 از مجموعه 110 جلدى است كه در مورد آداب معاشرت و آداب و سنن می‌باشد.

  ساختار و محتوا

  جهت شناسائى و آموزش حقوق ميان افراد خانواده، همسايگان، هم شهريان، هموطنان و همنوعان در اسلام و ديدگاه شيعه، علامه مجلسى كتاب العشره را در آداب معاشرت و آميزش انسه‌گانها و مسلمانها تنظيم نموده است.

  جلد اول با مقدمه‌اى از مترجم شروع و سپس ترجمهاى از گفتار ناشر ذكر می‌شود و بعد از آن كتاب را در سى باب مرتب نموده در حالى كه اين كتاب تماما روايى است و مترجم به آن چيزى نيفزوده است. در باب اول آن كه كلياتى از حقوق می‌باشد، رساله حقوق امام سجاد(ع) ذكر شده و درباره معاشرت با خويشاوندان و بردگان و خدمتكاران (بيشتر در درون خانه)، همچنين دربابهاى بعدى در خوشرفتارى با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر يكديگر و منع از حق‌نشناسى، در آداب معاشرت و نيز، حق همسايه، آداب برخورد با دوستان و فضيلت آنان و اقسام دوستان و فضل دوست، اندازه دوستى، آداب و حقوق آن، و نهى از خودباختگى، وضع انس با دوستان و ديگر مسائل مربوط به روابط اجتماعى می‌باشد.

  جلد دوم، كه ادامه جلد اول است با سخنى از ناشر و مصحح شروع می‌شود و داراى نود و شش باب است كه از باب سى و يكم شروع و باب نود و ششم به پايان مى رسد. در اين جلد نيز پيرامون مسائلى چون: معاشرت با يتيمان و خوردن مال ايتام و ثواب جا دادن و مهرورزى با آنها و عقاب آزار دادن آنان، در انصاف و عدالت، باب هديه و پيشكش، در آداب داشتن، و درباره كسى كه اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود، فضيلت رازدارى و نكوهش فاش كردن اسرار، در تواضع و فروتنى، مهربانى با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ريش سفيد، درباره كينه، دشمنى، كشمكش و تجاوزگرى با مردان، در كيفر بر گناه و ريزبينى مؤمنان، درباره ترسوئى، در ظلم و انواع ظلم، و مظالم عباد، و كسى كه مالى از غير راه حلال گرفته و در نا حق خرج كرده، و فساد در زمين، در شيوه نشستن و انواع نشستن و ديگرمسائل می‌باشد.

  در اينجا لازم است به ذكر چند نكته در مورد ترجمه اين كتاب توجه كرد:

  1. سند احاديث متن عربى به اعتماد وجود آن در اصل براى اختصار ذكر نشده است.
  2. نام مصادر حديث كه در متن با رمز از طرف مؤلف براى هر كتابى آمده در ترجمه نام كتاب ذكر شده تا براى خواننده روشن و واضح باشد.
  3. اگر چند حديث از يك كتاب نقل شده پس از ذكر نام آن كتاب در حديث اول براى احاديث بعد، لفظ "همان" آورده شده است.
  4. براى موارد ابهام حديث ميان دو هلالى شرحى مختصر گنجانيده شده است.

  نسخه شناسى

  كتاب حاضر توسط انتشارات اسلامىه در تهران به سال 1364‌ش در دو جلد، چاپ اول آن انجام شده است.

  در پايان هر جلد از كتاب يك فهرست از مطالب كتاب ديده می‌شود.

  منابع مقاله

  متن و مقدمه كتاب

  وابسته‌ها