الگوى جامع شخصیت زن مسلمان

  از ویکی‌نور
  الگوى جامع شخصیت زن مسلمان
  الگوى جامع شخصیت زن مسلمان
  پدیدآورانسبحانی، محمدتقی
  ناشردفتر مطالعات و تحقیقات زنان
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1382
  چاپ1
  زبانفارسی

  الگوى جامع شخصیت زن مسلمان، اثر محمدتقی سبحانی، کتابی است که به جهت مطالعه‌ زن‌‌پژوهى دینی سامان یافته است.

  در فصل نخست به سه رویکرد اصلى اندیشمندان مسلمان درباره مسائل زنان؛ یعنى «سنت‌گرایى، تجددگرایى و تمدن‌گرایى» پرداخته و نشان داده شده است این سه گرایش را مى‌‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. در این فصل، روشن شده که لزوم طراحى الگوى شخصیت زن مسلمان، تنها براساس دیدگاه سوم(تمدن‌گرایى) قابل دفاع و پی‌‌گیرى است. در دومین فصل، به مهم‌ترین مفاهیم الگوی شخصیت زن پرداخته و درباره واژه‌‌هایى چون نظام، الگو، شخصیت و جامعیت، بحث و بیان شده است که الگوى شخصیتى در تمایز با دو مقوله دیگر؛ یعنى نظام شخصیت و برنامه عمل زنان، مقوله تازه‌ای است که فراتر از اجتهاد فقهى و کارشناسى علمى، به تخصص و پژوهش افزون‌‌ترى نیازمند است.

  در فصل سوم ساختار الگوى شخصیتى زن و مراحل رسیدن به این نتیجه، درحد توان بررسى شده است. چگونگی ارتباط میان الگو و نظام از یک سو و رابطه الگو با ظرفیت‌های اجتماعی و تاریخی از دیگر سو، از حساس‌ترین مباحث این فصل است. نظام شخصیت زن ثابت و بر روش‌شناسی اجتهاد مبتنی است، در حالی که الگوی شخصیت، با تحول در ظرفیت‌های اجتماعی تغییر می‌پذیرد. در این فصل نیز درباره چرایی تحول در الگو و ضرورت نگرش توسعه‌ای به مقوله الگوسازی بحث شده و توسعه اجتماعی دینی در گرو توسعه‌پذیری الگو خوانده شده است. این کتاب یازده نمودار، فهرست منابع و نمایه موضوعى ‌‌دارد[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص15-16

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها