افندی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    افندی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • سید یعقوب خان کاشغری (1818 - 1899م)، معروف به سید یعقوب خان افندی از صوفیان نقشبندی که طریقه خلوتیه را از شیخ محمد توفیق بوسنوی گرفت، خودش آن را ادامه داد و پیش از مرگش در هند رواج داد.