اشعری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اشعری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: