إيصال الطالب إلی المكاسب

  از ویکی‌نور
  ايصال الطالب إلی المکاسب
  إيصال الطالب إلی المكاسب
  پدیدآورانانصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) حسینی شیرازی، محمد (شارح)
  عنوان‌های دیگرالمکاسب. شرح شرح واف بعرض الکتاب یتعرض لحل مشکلاته و ابداء مقاصده فی ایجاز و توضیح
  ناشرمؤسسة الاعلمی
  مکان نشرتهران - ایران
  چاپ1
  موضوعانصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر

  خرید و فروش (فقه)

  فقه جعفری - قرن 13ق.

  معاملات (فقه)

  کسب و کار حرام
  زبانعربی
  تعداد جلد16
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏م‎‏7023‎‏5
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  إيصال الطالب في شرح المكاسب اثر آیت‌الله سيد‌ ‎محمدحسینى شيرازى، از تعليقات و شروح تركيبى مزجى کتاب المكاسب شيخ انصارى است و همه مباحث و مسائل و احكام مكاسب محرمه و احكام كسب و معامله و جزييات و فروعات آن تا باب بيع و مسائل مختلف بيع و شرايط متعاقدين بررسى و شرح شده و نقض و ابرام‌هاى مؤلف نسبت به ديگر آراى فقهى و مبانى فقهاى متقدم و متأخر شيعه تبيين شده است.

  انگیزه تأليف

  تبيين مجملات و شرح ابهامات و تأملات کتاب و دلايل و پشتوانه نظرى انديشه‌هاى فقهى، هدف اصلى این شرح مفصل است. مكاسب محرمه همواره به دليل مباحث فنى و فشرده و عبارات مندمج و پيچيده مورد شرح و بررسى فقها قرار گرفته است.

  بخشى از این پيچيدگى‌ها جزو حسن کتاب و موجب اعتبار آن است اما برخى ديگر را مى‌توان با عبارات روشن‌تر برای طلاب روشن ساخت.

  شارح با عنايت به این موضوع در صدد رفع سختى‌ها و حل اندماج‌ها و تأملات متن است و به صورت تركيبى به توضيح عبارات مى‌پردازد.

  ساختار

  متن شيخ انصارى در بالاى صفحه و شرح و تعليقه هر عبارت در ذيل آن قرار گرفته و با نقل اولین كلمه هر عبارت، مقاصد مؤلف و معناى متن به اختصار تشريح شده و نكات مبهم و نا معلوم يا استدلال‌هاى ناروشن، با عباراتى روشن‌تر و بيشتر برای استفاده طلاب آسان شده است.

  چون شرح تركيبى و مزجى است، سعى شده معنى كلمه و عبارات و مقصود شقوق مطرح شده، روشن گردد و مبناى فقهى هر نظر تبيين گردد.

  گزارش محتوا

  شرح‌ها به صورت تركيبى و مزجى از ابتداى باب مكاسب تا پایان مباحث احكام قبض را شامل مى‌شود.

  شارح در این تعليقات در صدد است جاهاى مهم و مجمل متن و اشارات كلى مؤلف فرهيخته را روشن سازد و فتأمل‌ها و نكات كلى او را در حد مختصرى توضيح دهد.

  در هر مبحث این اصل اختصار در عين رفع ابهام از مباحث مجمل رعايت شده است.

  گاهى هم مصادر اقوال و آرا پى‌گیرى و شناسايى شده است. البته توضيحات جلد اول بيشتر از مجلدات بعدى است في المثل در تبيين مفهوم مكاسب و اصطلاحات مربوط به بيع و شرا و محرمات مكاسب، تفاسير و تعليقات شارح بيشتر و گسترده‌تر از مباحث باب بيع است؛ اما در كل، همه این مباحث به جاهایى اختصاص يافته كه در متن مكاسب تعليل يا نظريه مجملى ارائه شده يا به اقوال و آرا و مبانى خاصى استناد گرديده يا از ادله روايى و اجتهادى، استنباط ویژه و مبهمى صورت گرفته است.

  در این موارد شارح به رفع ابهام از تعليل‌ها، تبيين مبانى و شرح شقوق و جوانب و فروعات و جزييات بحث پرداخته و با دقت رابطه میان فتاوى و اقوال و دلايل و مبانى را برقرار ساخته است.

  گاهى در پاسخ‌هاى شيخ انصارى خدشه وارد كرده و پاسخ بهترى برای رد نظريات مخالف يا اشكالات مطرح شده ارائه گرديده و گاهى هم خود شارح به طرح استدلال‌هاى خاص و تمسك به آيات و روايات پرداخته و ادله روايى مختلف را نقل نموده است.

  جلد اول به نوع اول و دوم و سوم از مكاسب محرمه اختصاص يافته و در جلد پایانى نيز احكام، فروعات و مسائل مرتبط به تقد و نسيه، مبانى نظرى قبض و احكام آن و تنبيهات و فروعات این مسئله بررسى شده است. در این میان در ديگر مجلدات، تعليقات گسترده‌اى پيرامون مباحث تجارت، كسب‌هاى حرام و احكام بيع و شرايط متعاقدين و فروعات گسترده و جزييات این مباحث آمده است.

  در مبحث مكاسب به تفصيل مسائل و جزييات كسب‌هاى نامشروع مانند فروش اسلحه به دشمن، فروش اعيان نجسه و اجرت بر عبادات بررسى و تحقيق شده است.

  در این مباحث، برخى موضوعات اخلاقى مانند مبحث غيبت و كذب از ديدگاه فقهى تحليل و تشريح گرديده و شارح مطابق متن به روشن سازى مقاصد متن پرداخته است.


  وابسته‌ها