آلوسی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    آلوسی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • محمود شکری جمال‌الدین ابوالمعانی آلوسی(1857-1924م)، ادیب و تاریخ‌نگار اصلاح‌طلب و نوگرای عراقی، یکی از بزرگان سلفی تکفیری در قرن 19م، است که با شیعه بسیار دشمنی می‌کرد، تا جایی که علیه شیعه، چند کتاب نوشت که کتاب «صب العذاب علی من سب الأصحاب» از جمله آنهاست.