آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه مراد بن عبدالرحمان)

  از ویکی‌نور
  ترجمه آثار البلاد و أخبار العباد
  آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه مراد بن عبدالرحمان)
  پدیدآورانقزوینی، زکریا بن محمد (نویسنده)

  م‍ح‍م‍د م‍راد ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ (مترجم)

  ش‍اه‍م‍رادي‌، م‍ح‍م‍د (مصحح)
  ناشردانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
  مکان نشرايران - تهران
  سال نشر1373-1371ش.
  چاپيکم
  موضوعجغرافيا - متون قديمي تا قرن 14

  جغرافیای تاریخی - متون قديمي تا قرن 14

  فرهنگ جغرافيايي - متون قديمي تا قرن ??
  زبانفارسي
  کد کنگره
  ‏ 2041آ4ق / 93 G

  آثار البلاد و اخبار العباد تألیف ابوعبداللّه زكريا بن محمد بن محمود القزوينى، ترجمه م‍ح‍م‍د م‍راد ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌، تصحیح محمد شاهمرادی، در زمره آثار جغرافيايى قرن هفتم هجرى است كه در قرن يازدهم از عربى به فارسى ترجمه شده است.

  مؤلف ابتدا ضمن سه مقدمه دربارۀ پيدايش و ويژگيهاى شهرها واقليمهاى زمين مطالبى آورده و پس از آن، جهان اسلام را به هفت اقليم تقسيم كرده و در اقاليم هفتگانه به توصيف جغرافيايى شهرها و آباديها كه ذيل هر اقليم به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده‌اند پرداخته است.

  اقاليم ياد شده عبارتند از جزيرة العرب، شامات، شمال افريقا، ايران، عراق، آسياى صغير و ماوراء النهر.

  كتاب علاوه بر اطلاعات جغرافيايى، حاوى اطلاعاتى در خصوص قبائل، خصايص نژادى و اخلاقى و اجتماعى و حتى كيفيت و نوع غذا و پوشش و خانه‌هاى مردم است، و در ضمن نام هريك از بلاد ايرانى، نام بزرگترين معارف و مشايخ آن شهر را با ذكر احوالشان ارائه داده است.

  دربارۀ تاريخ و تاريخ ادبيات، بويژه دربارۀ خاندان برمك، كتاب اطلاعات سودمندى دارد و به لحاظ اشتمال بر اين اطلاعات اجتماعى و مردم شناختى و تاريخى و ادبى و شرح‌حال‌نگارى درحكم يك دايرة المعارف است.

  عمدۀ مطالب كتاب مبتنى بر مشاهدات مؤلف است.

  در پايان هرجلد فهارس اعلام همان جلد آمده است.

  كتاب ترجمه‌هاى ديگرى با اين عناوين دارد: بحر البلدان؛ آثار البلاد و اخبار العباد به خامۀ جهانگير ميرزا تصحيح ميرهاشم محدث؛ تحفة العجايب از على طاهرى يا طايزى. نام ديگر ترجمه موردگفتگوى ما سير البلاد است.[۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص113-114

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها