آثار اسلامی مکه و مدینه (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    آثار اسلامی مکه و مدینه، عنوانی برای هر یک از کتاب‌های ذیل است:

    1. تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، از آثار اصغر قائدان، پژوهشى است بر اساس مستندترين و اصيل‌ترين منابع تاريخى قرون اوليه اسلامى و پژوهش‌هاى متأخر و جديد به زبان فارسی. ازآنجاكه بسيارى از اين اماكن، بر اثر حوادث طبيعى و يا اهداف مغرضانه، دستخوش تخريب و ويرانى گرديده است، لذا فصل‌هایى از كتاب، به شناسايى دقيق اين مناطق اختصاص يافته است.
    2. آثار اسلامی مکه و مدینه (طبع قدیم)، اثر رسول جعفريان است كه به زبان فارسی در عصر حاضر درباره آثار و اماكن اسلامى دو شهر مقدس مكه و مدينه با اشاره به تاريخچه و ویژگى‌هاى هر بنا بيان مى‌شود.
    3. آثار اسلامی مکه و مدینه (ویرایش جدید)،(چاپ 1390)، تأليف رسول جعفريان، از جمله آثارى است كه در راستاى آشنايى زائران با اماكن مقدسه در مركز تحقيقات حج تهيه شده است.... طبيعى است كه آثار پيشين، با همه تفصيل و ارزشى كه دارند، نه زبانشان و نه كمّ و كيفشان، مناسب با وضعيت اطلاعات امروزين زائران نيست؛ به‌علاوه، تغييراتى كه در هر مكان يا بنا روى داده، ضرورت به‌روز كردن اطلاعات این قبيل آثار را - كه به هدف راهنمايى زائران نوشته مى‌شود - توجيه مى‌كند....