روش‌ها و گرایش‌های تفسیری (ابهام زدایی)

روش‌ها و گرایش‌های تفسیری ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


  • روش‌ها و گرایش‌های تفسیری درسنامه‌ای شامل 16 جلسه برای دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث است که در آن 4 روش مهمّ تفسیری (قرآن به قرآن، روایی، عقلی و اجتهادی) و 8 گرایش (عرفانی، کلامی، ادبی، اجتماعی، فلسفی، اخلاقی، فقهی و علمی) بررسی و تبیین شده است.