إعراب القرآن الكريم (شیخلی)

از ویکی‌نور
‏إعراب القرآن الكريم
NUR10600J1.jpg
پدیدآورانشیخلی، بهجت عبدالواحد (نويسنده)
عنوان‌های دیگرلغه و اعجازا و بلاغه تفسيرا بايجاز
ناشردار الفکر
مکان نشرلبنان - بيروت
سال نشرمجلد1 الی مجلد 10= 2006م , 1427ق ,
موضوعقرآن - اعراب قرآن - صرف و نحو
زبانعربی
تعداد جلد10
کد کنگره
‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏82‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏الف‎‏6*
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلودإعراب القرآن الكريم لغة و إعجازا و بلاغة و تفسيرا بإيجاز، اثر بهجت عبدالواحد شیخلی، در موضوع ترکیب و تفسیر و شرح لغات و بیان اعجاز تمام سوره‌های قرآن کریم، به‎‎گونه موجز است.

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز گردیده و مطالب که دربردارنده ترکیب و تفسیر تمام سوره‌های قرآن کریم بوده و به‌ترتیب، از سوره حمد تا ناس را در خود جای داده، در ده جلد، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه کوتاه و مختصر نویسنده، علاوه بر ذکر برخی از ویژگی‌های کتاب، به منابع و مصادر مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است[۱].

اثر حاضر، دربردارنده معنای هر سوره از 114 سوره قرآن و پاداش قرائت و تسمیه آن‎، با شرح و تخریج و برحسب ترتیب آیات در مصحف کریم، از سوره حمد تا آخر سوره ناس است. پس از بیان امور مزبور، اعراب تفصیلی آیه‌به‌آیه و کلمه‌به‌کلمه تمامی آیات قرآن کریم، همراه با تفسیر آیات و شرح نکات غامض آن، ذکر شده است[۲].

جلد نخست، دربردارنده شرح و تفسیر و ترکیب سوره حمد و بقره بوده و ترتیب مباحث در مجلدات دیگر، به شرح ذیل می‌باشد: جلد دوم: سوره آل عمران و نساء؛

جلد سوم: سوره مائده، انعام و اعراف؛ جلد چهارم: سوره انفال، توبه، یونس و هود؛ جلد پنجم: سوره یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل و اسراء؛ جلد ششم: سوره کهف، مریم، طه، انبیاء، حج و مؤمنون؛ جلد هفتم: سوره نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت و روم؛

جلد هشتم: سوره لقمان، سجده، احزاب، سبأ، فاطر، یس، صافات، ص، زمر و غافر؛

جلد نهم: سوره فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، محمد(ص)، فتح، حجرات، ق، ذاریات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه و حدید؛ جلد دهم: سوره مجادله تا سوره ناس.

از جمله ویژگی‌های کتاب، وضع حواشی مفید و ارزنده پس از هر آیه، یا اکثر آیات بوده که حاوی تصریف بعضی از افعال و مصادر و استشهاد به قصص و روایات مستند و احادیث شریف نبوی و آرای فقها و اقوال ائمه بلاغت و فصاحت و حکم و امثله عربی مناسب و اختیار ابیات شعری مناسب و شأن نزول معظم آیات و بیان انواع وجوه و ضروب بلاغی در اکثر آیات، از جمله استعاره، کنایه، تشبیه و... است[۳].

از دیگر ویژگی‌های مهم کتاب که می‌توان بدان اشاره نمود، استفاده نویسنده از منابع و مصادری همچون «الكشاف» زمخشری، «المصباح المنير» فیومی، «مختار الصحاح» رازی، «مجمع الأمثال» میدانی و «قطر الندی و بل الصدی» است[۴].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها