المعجم المیسر في القواعد و البلاغة و الإنشاء و العروض

  از ویکی‌نور
  المعجم المیسر في القواعد و البلاغة و الإنشاء و العروض
  المعجم المیسر في القواعد و البلاغة و الإنشاء و العروض
  پدیدآورانضناوی، محمد امین (نويسنده)
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1420ق - 1999م
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ض8م6 2028 PJA
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المعجم المیسر فی القواعد و البلاغة و الانشاء و العروض گردآوری محمد امین ضناوی (معاصر)، فرهنگ الفاظ و قواعد صرف، نحو، بلاغت و عروض است که در فصول جداگانه ارائه شده است.

  این اثر مشتمل بر مقدمه و شش فصل است. در فصل اول تعاریف عمومی نحو به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است. مثال‌هایی نیز برای توضیح بیشتر ارائه شده است. این فصل با تعریف جمله ابتدائیه آغاز و با معرفی نواصب مضارع به پایان آمده است.

  در فصل دوم، در رابطه با اعراب، به ترتیب حروف الفبا، واژه‌هایی که حالات معینی از اعراب دارد مانند: اسامی شرط ذکر شده است.[۱]

  در فصل سوم و چهارم به ترتیب، تعاریف بلاغی عمومی به ترتیب حروف الفبا و علم عروض با ذکر اوزان و تعاریف و مثال‌ها و شواهد شعری به تفصیل مطرح شده است.[۲]

  در فصل پنجم در ضمن جداولی، تصریف افعال صحیح و معتل و انواع آنها ذکر شده است. همچنین افعال معلوم و مجهول، مذکر و مؤنث و صیغه‌های غائب و متکلم و مخاطب برای راحتی مراجعه ذکر شده است.[۳]

  فصل ششم به انشاء و تعبیر اختصاص یافته است. هر ادیبی اسلوب مخصوص به خود دارد که به‌وسیله آن از دیگری متمایز می‌شود، لذا اسلوب «جبران خلیل جبران» غیر از اسلوب میخائیل نعیمه است و اسلوب این دو متفاوت از اسلوب «مارون عبود» است.[۴]‏ استعداد و نعمت خدادادی، قدرت بر تبلور افکار و احساسات داخلی، مطالعه و ممارست علمی و تمارین تطبیقی، و قدرت بر ارتباط دادن افکار و جملات از مقومات انشاء و نگارش است.[۵]‏ کتاب با ذکر حسنات و معایب انشاء، طرح‌ریزی انشاء و ذکر علامات وقف به پایان آمده است.[۶]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان، ص6-5
  4. ر.ک: متن کتاب، ص298
  5. ر.ک: همان، ص301-299
  6. ر.ک: همان، ص308-303

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها