التمهید

  از ویکی‌نور
  التمهید
  التمهید
  پدیدآورانمنیاوی، محمود بن محمد (نويسنده) عثیمین، محمد بن صالح (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرالأصول من علم الأصول. برگزیده. شرح ** شرح مختصر الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثیمین
  ناشردار الیمان
  مکان نشرمصر
  سال نشر1432ق - 2011م
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  التمهید، شرحی کوتاه از محمود بن محمود منیاوی بر کتاب مختصر از محمد بن صالح عثیمین (1421 -1347ق)، به نام الأصول من علم الأصول است. التمهید کتاب آموزشی در اصول فقه برای طلبه‌های مبتدی است که به کار حوزه‌های علمیه اهل سنت می‌آید.

  نویسنده برای متن آن از دو شرح به نام‌های «المعتصر» از أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفی بن عبد اللطیف المنیاوی(1390ق) و «الکبیر للأصول» بهره‌برده است و مطالب نقل‌شده را به آن دو استناد داده است.[۱]

  در التمهید دانش اصول فقه این‌گونه تعریف شده است: اصول فقه دانشی است که در آن از دلیل‌های اجمالی فقه و چگونگی بهره‌گیری از آن‌ها و نیز، حال بهره‌گیرنده بحث می‌شود.[۲]

  متن کتاب با کلمه‌ها و جمله‌هایی بین قوسین از عثیمین با تعبیر قال الشیخ: آغاز شده و شرح آن‌ها در پی می‌آید.

  در نقل گفتار دیگران، قائل را با عنوان کتاب و جلد و صفحه بیان می‌کند.[۳]

  مباحث کتاب از تعریف فقه و اصول فقه آغاز شده و با بحث از اقسام احکام شرعیه، اقسام کلمه، حقیقت و مجاز، امر و نهی، تکلیف، عام و خاص، استثناء، مخصصات منفصل، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و مؤول، نسخ، اخبار، اجماع، قیاس، تعارض، ترتیب بین ادله، مفتی و مستفتی، اجتهاد و تقلید با عنوان‌های زیرمجموعه‌شان ادامه می‌یابد.[۴]

  فهرست محتوا در پایان کتاب درج شده است.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص 2
  2. ر.ک: متن کتاب، ص 5
  3. ر.ک: همان، ص 8
  4. ر.ک: همان، ص 130

  منابع مقاله

  1. مقدمه کتاب
  2. متن کتاب.

  وابسته‌ها