یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای كتاب الخراج و صنعة الكتابة