یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای سمعانی، عبدالکریم بن محمد