یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای تاریخ دمشق (سهیل زکار)