یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای المسالك و الممالك (اصطخري، ليدن)