محمدصالح مازندرانی (ابهام زدایی)

محمدصالح مازندرانی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


  • محمدصالح حائرى (1258-1350ش)، معروف به علامه سمنانی، فقیه، فیلسوف، ادیب، شاعر قرن چهاردهم