علوی عاملی (ابهام زدایی)

علوی عاملی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: