میرزای شیرازی (ابهام‌ زدایی)

از ویکی‌نور

میرزای شیرازی ممکن است به يكی‌از موارد زير اشاره داشته باشد: