معاني الأخبار (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    معاني الأخبار ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • معاني الأخبار اثر ابوجعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق، با تصحيح على‌اكبر غفارى، توضيح و تشريح كلمات مشكل آيات و روايات، مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن چهارم هجرى، نوشته شده است.    • معاني الأخبار تأليف محمد بن على بن بابويه معروف به شيخ صدوق، اثرى است در مقام بيان غرائب احاديث و مشكلات اخبار از زبان اهل‌بيت(ع) كه به قلم حميدرضا شيخى، از عربى به فارسى روان و سليس ترجمه شده است.