صحیفه سجادیه (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    صحیفه سجادیه می‌تواند عنوانی برای هر یک از کتاب‌های ذیل باشد:    • ترجمه و شرح صحیفه سجادیه به قلم گروهی از محققین ترجمه و توسط انتشارات اسوه منتشر شده است. در این کتاب ترجمه فارسی همه ادعیه صحیفه کامله سجادیه ارائه شده است.