شرح منظومه سبزواری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    شرح منظومه سبزواری ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:


    شارح، کتاب را در سال 1346ق، به پایان برده است.