تاريخ الأدب العربي (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    تاريخ الأدب العربي ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

    • تاريخ الأدب العربي مهم‌ترین‌ اثر احمد شوقی ضیف (درگذشته 2005م) مشهور به شوقی ضیف، در موضوع تاریخ ادبیات عرب است که در ده جلد به عربی منتشر شده است. در این اثر ادبیات عرب و تحولات آن به لحاظ تاریخی از عصر جاهلی تا اسلامی و عصر عباسی و به لحاظ جغرافیایی از جزیرة‌العرب و عراق تا موریتانی و سودان موردمطالعه قرار گرفته است.


    • تاريخ الأدب العربي از آثار مهم تاریخ‌پژوه لبنانی، عمر فروخ (متوفی 1987م) در موضوع تاریخ ادبیات عرب از زمان جاهلیت تا اواسط قرن دهم هجری است.