القراءات العشر (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    القراءات العشر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    كتاب پيرامون يكى از موضوعات مهم علوم قرآنى، يعنى مسالۀ قراآت نوشته شده است.


    • المبسوط في القراءات العشر نوشته احمد بن حسین بن مهران، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. این کتاب، شرحی است بر کتاب «الشامل» که ابن مهران آن را هم در علم قرائات نوشت اما به خاطر ایجاز و اختصارش دشواری‌هایی داشت که طالبان این علم را بر آن داشت که از وی درخواست کنند تا شرحی بر آن بنگارد. حاصل اجابت درخواست آنان، کتاب حاضر است.