التفسير الكبير (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    التفسير الكبير ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • التفسير الكبير (فخر رازی) تفسيرى كلامى، نوشتۀ فخرالدين رازى، متكلم و مفسر اشعرى قرن ششم و هفتم هجرى است. تفسير كبير مهم‌ترين و جامع‌ترين اثر فخر رازى و يكى از چند تفسير مهم و برجستۀ قرآن كريم به زبان عربى است. اين كتاب به سبب حجم بسيارش به تفسير كبير مشهور شده، ولى نام اصلى آن مفاتيح الغيب است.