ابن وزیر (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ابن وزیر ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: