ابن فراء (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    كلمه فَراء به معناى پوستين دوز است.

    ابن فراء ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: