یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای کفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی