یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای دقایق الشعر؛ علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی دری