واقدی (ابهام زدایی)

واقدی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: