میرزای شیرازی (ابهام‌ زدایی)

میرزای شیرازی ممکن است به يكی‌از موارد زير اشاره داشته باشد: